Temples in North Goa

Shree Saptakoteshwar Temple - Narve

Shree Mahalaxmi Temple - Panaji

Shree Kalikadevi - Kansarpal

Shree Hanuman Temple - Mapusa

Shree Dattatraya Temple - Mapusa

Shree Shantadurga Temple - Pernem

Shree Devi Shravani - Advopal

Shree Sapteshwar-Bhagwati Temple - Mandrem

Shree Mahadev Bhumika - Sal

Shree Vittal Mandir - Sanquelim

Shree Dattatraya Temple - Sanquelim

Shree Rudreshwar Temple - Arvalem

Shree Brahma Temple - Carambolim

Shree Gomateshwar Devasthan - Brahmapur

Shree Kamakshi Temple - Shiroda

Shree Gopal Ganapathi - Farmagudi

Shree Mhalasa Narayani Temple - Mardol

Shree Mangueshi Temple - Mangueshi-Priol

Shree Laxminarsimha Temple - Nagueshi

Shree Mahalaxmi Temple - Bandode

Shree Ramnathi Temple - Ramnathi

Shree Devkrishna-Ravalnath - Marcela

Shree Shantadurga Temple - Kavlem

Shree Morajaee Temple - Pernem

Shree Bhagwati Temple - Pernem

Shree Betal Temple - Pernem

Shree Sanusthan Goudpadacharya - Kavlem

Shree Navdurga Temple - Madkai

Advertise Here
Travel Advertisement Here


Valid CSS!   Valid XHTML 1.0 Strict